Дэлгэрхангай сум

Дундговь аймаг

Ил тод байдал

"ЗАГВАР"