Дэлгэрхангай сум

Дундговь аймаг

Ил тод байдал

"Төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ"