Дэлгэрхангай сум

Дундговь аймаг

Ил тод байдал

"УЛСЫН БҮРТЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ДАНСНЫ ДУГААРЫН ЭМХЭТГЭЛ"