Дэлгэрхангай сум

Дундговь аймаг

Шилэн төсөв

Улс аймгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт /дарах/

Төслийн нэр Мөнгөн дүн огноо Хэрэгжсэн байдал
1 Дотуур байрны дээврийн засвар 48419488 2023 Дээврийн засвар хийгдсэн
2 Төрийн албан хаагчийн байрны халаалт 83352212 2023 Халаалт тавигдсан
3 Соёлын төв 2868900000 2024-2025 2024-2025  
4 Дэлгэрхангай сумын ерөнхий төлөвлөгөө 100000000 2022  Ерөнхий төлөвлөгөөг хүлээн авсан
5 Универсаль трактор 89000000 2024 Дэлгэрхангай сум хүлээн авсан.
6789