Мэдээ, мэдээлэл

Үнэ шилжилтийн тайлан гаргах тухай

Татвар төлөгч Та хэдэн төрлийн Үнэ шилжилтийн тайлан гаргах вэ?
1. Үнэ шилжилтийн ажил гүйлгээний жилийн тайлан – ҮШТ-01
2. Дотоод үнэ шилжилтийн тайлан (Local file) – ҮШТ-02
3. Ерөнхий үнэ шилжилтийн тайлан(Master file) – ҮШТ-03
4. Улс бүрээр тайлан(CbC) – ҮШТ-04
Үнэ шилжилтийн ажил гүйлгээний жилийн тайланг дараа оны 2 дугаар сарын 10-ны дотор аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар төлөгч бүр гаргана.
Дотоод үнэ шилжилтийн тайлан, Ерөнхий үнэ шилжилтийн тайланг дараа оны 2 дугаар сарын 10-ны дотор дараах татвар төлөгч гаргана.
• 2019 оны санхүүгийн тайлангаар 6 болон түүнээс дээш тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлого олсон ;
•Группийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд үйл ажиллагаа нь тусгагддаг бөгөөд 2019 онд нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангаар тус групп нь 6 болон түүнээс дээш тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлого олсон группийн гишүүн компани;
•Гадаадын хөрөнгө оруулалттай бүх компани гаргана.
#Харилцанхамааралтай этгээд хооронд ажил гүйлгээ гараагүй бол ямар тайлан гаргах вэ?
Хэрэв татвар төлөгч та тайлант хугацаанд ТЕХ-ийн 27-д заасан харилцан хамаарал бүхий этгээдтэй ажил гүйлгээ хийгээгүй бол зөвхөн ҮШТ-01 тайлан буюу Үнэ шилжилтийн жилийн ажил гүйлгээний тайлангийн А хэсгийн мэдээллийг бөглөж тайланг ирүүлнэ. Дотоод болон ерөнхий үнэ шилжилтийн тайлан гаргахгүй.
Үнэ шилжилтийн тайлан, нөхөх заавар хичээл үзэх холбоос:
Үнэ шилжилтийн тохируулга хийх хамгийн тохиромжтой аргыг сонгох, хэрэглэх журмын тухай хичээл үзэх холбоос:https://www.youtube.com/watch?v=t_TFM5jkkY4
 
 
 

Их уншсан

ХҮНДЭТ ПРОФЕССОР ЦОЛТНУУД ТОДОРЛОО

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ДУНД АНГИЙН /СУУРЬ БОЛОВСРОЛЫН/ СУРАГЧДАД ЗОРИУЛСАН ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛИЙН ХУВААРЬ

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН АХЛАХ АНГИЙН / X, XI, XII / СУРАГЧДАД ЗОРИУЛСАН ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛИЙН ХУВААРЬ

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН БАГА АНГИЙН СУРАГЧДАД ЗОРИУЛСАН ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛИЙН ХУВААРЬ

Дундговь аймгийн ЕБСургуульд дутагдалтай байгаа багшийн судалгаа

ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХҮҮХДИЙН ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮНИЙГ УЛИРЛААР НЬ БЭЛТГЭЭРЭЙ

ТЕЛЕ ХИЧЭЭЛИЙН ЦАГИЙН ХУВААРЬ /2020.04.06-10/

Улсын илтгэлийн уралдаанд Эрдмийн далай цогцолбор сургуулийн багш нар түрүүллээ

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР АЖИЛЛАХ ОРЧИН НӨХЦӨЛӨӨ САЙЖРУУЛЛАА

Улсын шалгалтын тов гарлаа