Баримт бичиг

Их уншсан

АЙМГИЙН 2022 ОНЫ ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

Монгол улсын Засгийн газрын тэргүүлэх ач холбогдолтой төсөл, арга хэмжээний 2022 оны хэрэгжилт

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2021 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТ

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2022 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТ

АЙМГИЙН СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 2021 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТ

АЙМГИЙН СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 2022 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТ

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2023 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН 2022 ОНЫ ТАЙЛАН

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН 2023 ОНЫ ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

ОНХО-2023 оны аудитын дүгнэлт, зөвлөмж