Ил тод байдал

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын албан тушаалын тодорхойлолт


Засгийн газрын 2021 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн “Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тооны хязгаарыг тогтоох тухай” 377 дугаар тогтоол, 2023 оны 01 дүгээр сарын 04-ны өдрийн “”Журам заавар батлах тухай” 06 дугаар тогтоолын дагуу аймгийн ЗДТГ-ын бүтэц орон тоо шинэчлэгдэн батлагдлаа.


УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛ

АЛБАН ТУШААЛ АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛТ
1Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргаДэлгэрэнгүй үзэх
2 Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга дэлгэрэнгүй үзэх
3 Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга дэлгэрэнгүй үзэх
4 Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга дэлгэрэнгүй үзэх
5 Нийгмийн бодлогын хэлтсийн  дэлгэрэнгүй үзэх
6 Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга дэлгэрэнгүй үзэх
7 Хяналт, шинжилгээ-үнэлгээний хэлтсийн дарга дэлгэрэнгүй үзэх
8Архивын тасгийн даргадэлгэрэнгүй үзэх


ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛ


АЛБАН ТУШААЛ АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛТ
1Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэнАлбан тушаалын тодорхойлолтыг үзэх
2Эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа, авлигаас урьдчилан сэргийлэх бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэнАлбан тушаалын тодорхойлолтыг үзэх
3Хууль тогтоомж, системчлэл, лавлагаа, хүний эрх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх бодлого хариуцсан мэргэжилтэнАлбан тушаалын тодорхойлолтыг үзэх
4 Гадаад харилцааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Албан тушаалын тодорхойлолтыг үзэх
5Дотоод ажил, өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэнАлбан тушаалын тодорхойлолтыг үзэх
6Нутгийн захиргааны байгууллага, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэнАлбан тушаалын тодорхойлолтыг үзэх
7 Мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Албан тушаалын тодорхойлолтыг үзэх
8 Төрийн үйлчилгээ-Олон нийтийн мэдээллийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Албан тушаалын тодорхойлолтыг үзэх
9Соёл урлаг, спортын бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэнАлбан тушаалын тодорхойлолтыг үзэх
10Боловсрол, гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын бодлого хариуцсан мэргэжилтэнАлбан тушаалын тодорхойлолтыг үзэх
11Эрүүл мэнд, хүн ам зүйн бодлого хариуцсан мэргэжилтэнАлбан тушаалын тодорхойлолтыг үзэх
12Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалалын бодлого хариуцсан мэргэжилтэнАлбан тушаалын тодорхойлолтыг үзэх
13Төсвийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэнАлбан тушаалын тодорхойлолтыг үзэх
14Төсвийн ерөнхий нягтлан бодогчАлбан тушаалын тодорхойлолтыг үзэх
15Нягтлан бодох бүртгэлийн ахлах мэргэжилтэнАлбан тушаалын тодорхойлолтыг үзэх
16Төрийн сангийн дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтэнАлбан тушаалын тодорхойлолтыг үзэх
17 Төсвийн орлого хариуцсан мэргэжилтэн Албан тушаалын тодорхойлолтыг үзэх
18Төрийн сангийн мэргэжилтэнАлбан тушаалын тодорхойлолтыг үзэх
19Тусгай шилжүүлэг хариуцсан төсвийн мэргэжилтэнАлбан тушаалын тодорхойлолтыг үзэх
20 Эдийн засаг, төлөвлөлийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Албан тушаалын тодорхойлолтыг үзэх
21 Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн Албан тушаалын тодорхойлолтыг үзэх
22 Худалдаа, үйлдвэрлэл үйлчилгээ, хоршооны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Албан тушаалын тодорхойлолтыг үзэх
23 Барилга, хот байгуулалт, дэд бүтцийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Албан тушаалын тодорхойлолтыг үзэх
24 Байгаль орчин, аялал жуулчлал, эрдэс баялаг, уул уурхайн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Албан тушаалын тодорхойлолтыг үзэх
25 Хүнс, хөдөө аж ахуйн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Албан тушаалын тодорхойлолтыг үзэх
26 Нутгийн удирдлагын байгууллагын шийдвэрийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан
ахлах мэргэжилтэн
Албан тушаалын тодорхойлолтыг үзэх
27 Хэтийн зорилт, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн
Албан тушаалын тодорхойлолтыг үзэх
28 Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, үндсэн чиглэл төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн
Албан тушаалын тодорхойлолтыг үзэх