Нутгийн удирдлага

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2022 ОНЫ гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө