Нутгийн удирдлага

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2023 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсралт файлаас үзнэ үү.

Хавсралт файл:

2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө дэлгэрэнгүй үзэх