Шилэн төсөв


Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, хэтрэлт, хэмнэлт Дэлгэрэнгүй
1 2023 оны 1-р сарын  төсвийн гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлт үзэх
2 2023 оны 2-р сарын  төсвийн гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлт үзэх
3 2023 оны 3-р сарын  төсвийн гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлт үзэх
42023 оны 4-р сарын  төсвийн гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлт үзэх
52023 оны 5-р сарын  төсвийн гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлтүзэх