Шилэн төсөв

Аймгийн засаг даргын тамгын газрын ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ДАГУУ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ТӨЛБӨР, ХУРААМЖ, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНИЙ ХЭМЖЭЭ

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН  ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ДАГУУ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ТӨЛБӨР, ХУРААМЖ, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНИЙ ХЭМЖЭЭ

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ ҮЗЭХ