Шилэн төсөв

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2022 ОНЫ ТӨЛБӨР ХУРААМЖИЙН ОРЛОГО, ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2022 ОНЫ ТӨЛБӨР ХУРААМЖИЙН ОРЛОГО, ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


Дэлгэрэнгүй мэдээлэл үзэх