Баримт бичиг

 ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

          2023 онд Орон нутгийн өмчийн газар нь улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөрийн нийт 19.2 тэрбум төгрөгийн 72 бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авахаар төлөвлөж үүнээс 3 төсөл арга хэмжээг харьяа сумдын Засаг дарга нарт эрх шилжүүлсэн шууд худалдан авалтын 10 төсөл арга хэмжээ байна. Тендер шалгаруулалт зохион байгуулах 59 төсөл арга хэмжээнээс 56 тендер шалгаруулалтыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулж 340 тендерт оролцогчийн шалгарсан болон шалгараагүй тухай үр дүнг оруулаад байна. 

Тендэрт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн дэлгэрэнгүйг үзэх.

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2022 онд Орон нутгийн өмчийн газар нь улсын болон болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөрийн нийт 18.5 тэрбум төгрөгийн 86 бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авахаар төлөвлөн бөгөөд үүнээс 2 төсөл арга хэмжээг харьяа сумдын засаг дарга нарт эрх шилжүүлсэн, шууд худалдан авалтын 25 төсөл арга хэмжээ байна.Тендер шалгаруулалт зохион байгуулах 59 төсөл арга хэмжээнээс 51 тендер шалгаруулалтыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулж 110 тендерт оролцогчийн шалгарсан болон шалгараагүй тухай үр дүнг оруулаад байна.

Тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн дэлгэрэнгүйг үзэх