ТАСЗӨВЛӨЛ

Гурвансайхан сумын Цэцэрлэгийн эрхлэгчийн сонгон шалгаруулалтын зар

Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2020 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрийн 75 тоот албан бичгээр ирүүлсэн захиалгын дагуу Төрийн албаны тухай хуулийн 66 дугаар зүйлийн 66.1.11 дэх заалт, “Төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн  шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах журам”-ын 2.3-т заасныг үндэслэн Гурвансайхан сумын Цэцэрлэгийн эрхлэгчийн сонгон шалгаруулалтыг Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 25 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах журам”-д заасны дагуу зохион байгуулж явуулна.


Дэлгэрэнгүй мэдээлэл үзэх