ТАСЗӨВЛӨЛ

Төрийн захиргааны удирдах албан тушаалтны сул орон тоонд шилжүүлэн ажиллуулах зар

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг дараах албан тушаалд холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлэхийг урьж байна.

Төрийн захиргааны удирдах албан тушаалтны сонгон шалгаруулалтын зар

Төрийн захиргааны удирдах албан тушаалтны сонгон шалгуулалтын бүртгэл явагдаж байна.

Төрийн захиргааны удирдах албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар

Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сумын ИТХ-ын нарийн бичгийн даргын сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа. Бүртгэл: 2023 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 5 дугаар сарын 24-ны өдөр хүртэл Шалгалт: 5 дугаар сарын 31-ний өдөр

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН СУЛ ОРОН ТООНУУДЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАГДЛАА

Төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийн 11 сул орон тооны сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа. Шалгалтын бүртгэл 2021 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн 09.00-17.00 цагийн хооронд цахимаар явагдана. Шалгалт 2021 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн 09.00 цагт эхлэнэ. Бүртгүүлэхийг хүсэгчид зар дээр байгаа мэдээллийн дагуу цахимаар бүртгүүлнэ. Хугацаа хоцорсон тохиолдолд бүртгэлийн систем хаагдахыг анхаарна уу.

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговьаймаг дахь салбар зөвлөлийн 2020 оны 12дугаар сарын 09-ны өдрийн 99тоот албан бичгээр ирүүлсэн захиалгын дагуу Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.1 дэх заалт, “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 2.1, 2.2-т заасныг үндэслэн төрийн захиргааны удирдах албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.

Сайнцагаан сумын 6 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгчийн сонгон шалгаруулалтын зар

Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2020 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрийн 75 тоот албан бичгээр ирүүлсэн захиалгын дагуу Төрийн албаны тухай хуулийн 66 дугаар зүйлийн 66.1.11 дэх заалт, “Төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах журам”-ын 2.3-т заасныг үндэслэн Сайнцагаан сумын 6 дугаар Цэцэрлэгийн эрхлэгчийн сонгон шалгаруулалтыг Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 25 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах журам”-д заасны дагуу зохион байгуулж явуулна.

Гурвансайхан сумын Цэцэрлэгийн эрхлэгчийн сонгон шалгаруулалтын зар

Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2020 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрийн 75 тоот албан бичгээр ирүүлсэн захиалгын дагуу Төрийн албаны тухай хуулийн 66 дугаар зүйлийн 66.1.11 дэх заалт, “Төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах журам”-ын 2.3-т заасныг үндэслэн Гурвансайхан сумын Цэцэрлэгийн эрхлэгчийн сонгон шалгаруулалтыг Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 25 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах журам”-д заасны дагуу зохион байгуулж явуулна.

Адаацаг сумын Цэцэрлэгийн эрхлэгчийн сонгон шалгаруулалтын зар

Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2020 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрийн 75 тоот албан бичгээр ирүүлсэн захиалгын дагуу Төрийн албаны тухай хуулийн 66 дугаар зүйлийн 66.1.11 дэх заалт, “Төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах журам”-ын 2.3-т заасныг үндэслэн Гурвансайхан сумын Цэцэрлэгийн эрхлэгчийн сонгон шалгаруулалтыг Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 25 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах журам”-д заасны дагуу зохион байгуулж явуулна.

Сайнцагаан сумын "Цэгцбилэг" ЕБС-ийн захирлын сонгон шалгаруулалтын зар

Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2020 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрийн 75 тоот албан бичгээр ирүүлсэн захиалгын дагуу Төрийн албаны тухай хуулийн 66 дугаар зүйлийн 66.1.11 дэх заалт, “Төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах журам”-ын 2.3-т заасныг үндэслэн Сайнцагаан сумын "Цэгцбилэг" ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын сонгон шалгаруулалтыг Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 25 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах журам”-д заасны дагуу зохион байгуулж явуулна.

Сайхан-Овоо сумын ЕБС-ийн захирлын сонгон шалгаруулалтын зар

Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2020 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрийн 75 тоот албан бичгээр ирүүлсэн захиалгын дагуу Төрийн албаны тухай хуулийн 66 дугаар зүйлийн 66.1.11 дэх заалт, “Төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах журам”-ын 2.3-т заасныг үндэслэн Сайхан-Овоо сумын сургуулийн захирлын Сонгон шалгаруулалтыг Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 25 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах журам”-д заасны дагуу зохион байгуулж явуулна.

Сайнцагаан сумын "Хүмүүнлэг" ЕБС-ийн захирлын сонгон шалгаруулалтын зар

Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2020 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрийн 75 тоот албан бичгээр ирүүлсэн захиалгын дагуу Төрийн албаны тухай хуулийн 66 дугаар зүйлийн 66.1.11 дэх заалт, “Төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах журам”-ын 2.3-т заасныг үндэслэн Сайнцагаан сумын Ерөнхий боловсролын "Хүмүүнлэг" сургуулийн захиралын сонгон шалгаруулалтыг Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 25 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн үйлчилгээний байгууллагын төсвийн шууд захирагчийг сонгон шалгаруулах журам”-д заасны дагуу зохион байгуулж явуулна.