ТАСЗӨВЛӨЛ

Туслах түшмэлийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар

Туслах түшмэлийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтыг бүртгэл явагдаж байна.

ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Дундговь аймаг дахь Төрийн албаны салбар зөвлөлийн захиалгаар

Төрийн жинхэнэ албаны сул орон тоог нөөцөөс нөхөх зар

Дундговь аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын дэс түшмэл, туслах түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоог төрийн жинхэнэ албан хаагч болон төрийн жинхэнэ албаны нөөцөөс нөхөх иргэдийг 2018 оны 9 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 08.00-17.00 цагийн хооронд аймгийн ЗДТГ-ын 303 тоот өрөөнд бүртгэнэ.