ТАСЗӨВЛӨЛ

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговьаймаг дахь салбар зөвлөлийн 2020 оны 12дугаар сарын 09-ны өдрийн 99тоот албан бичгээр ирүүлсэн захиалгын дагуу Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.1 дэх заалт, Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам-ын 2.1, 2.2-т заасныг үндэслэн төрийн захиргааны удирдах албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.


  1. Говь-Угтаал сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны дарга
  2. Говь-Угтаал сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга
  3. Өлзийт сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга
  4. Баянжаргалан сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга
  5. Дэрэн сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга
  6. Сайнцагаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга
  7. Эрдэнэдалай сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга