ТАСЗӨВЛӨЛ

Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын Малын бэлчээр, тэжээл, усан хангамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар

Төрийн албаны зөвлөлийн Дундговь аймаг дахь салбар зөвлөлийн 2020 оны 7 дугаар  сарын  31-ний  өдрийн  75  дугаар  албан  бичгээр  ирүүлсэн  захиалгын  дагуу Төрийн албаны тухай хуулийн 27.1.2, 27.1.3 дэх заалт, “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол журам”-ын 2.3-т заасныг үндэслэн Дундговь аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын  Малын  бэлчээр,  тэжээл,  усан  хангамжийн  асуудал  хариуцсан  мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.