Ил тод байдал

УЛСЫН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХИЙГДЭЖ БУЙ АЖИЛ, БАРАА, ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Улсын болон орон нутгийн хөрөнгөөр хийгдэж

буй ажлын бичиг баримтын бүрдэл

Зохиогчийн баримт

Гэрээ
Гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл
Зураг, төсөв хүлээлцсэн акт
Төсөв, зураг, Магадлалын дүгнэлт
Зохиогчийн хяналтын гэрээ, дүгнэлт
Зураг, төсөл зохиогчийн хяналтын зардлын гүйцэтгэлийн нэгдсэн акт/ Сангийн сайдын 282-ын 16-р хавсралт/

Үнэлгээний хорооны бичиг баримт
Тушаал /Үнэлгээний хороо томилсон/
Үнэлгээний хорооны гишүүнээр ажиллахыг зөвшөөрсөн мэдүүлэг
Хурлын тэмдэглэл-1
Зарласан баримт/тендерийн бичиг баримт/
Хурлын тэмдэглэл-2
Нээсэн баримт
Дүгнэлт, тоот
Гэрээний баримт
Мэдэгдэл/ Гэрээ байгуулах, татгалзсан мэдэгдэл/
Тушаал / Гэрээ байгуулах тухай/
Гэрээ
Үе шатны хуваарь /Сангийн сайдын 282-ын 9-р хавсралт/
Санхүүжилтийн хуваарь
Гэрээ сунгах тоот
Нэмэлт гэрээ, Үе шатны хуваарь /Сангийн сайдын 282-ын 9-р хавсралт/
Гэрчилгээ, Тусгай зөвшөөрөл
Ил, далд ажлын акт/ фото зураг/
Хурлын тэмдэглэл /Ажилд өөрчлөлт орсон бол/
Хүлээн авсан баримт
Тоот /Тухайн ААН-ын комисс томилж өгнө үү гэсэн албан бичиг/
Тушаал /Техникийн комисс томилсон/

Хурлын тэмдэглэл
Саналын хуудас
Үүрэг даалгаврын биелэлт
Дүгнэлт

Захиалагчийн хяналтын баримт
Захиалагчийн хяналтын гэрээ
Дүгнэлт
Тоот /Тухайн ААН-ын комисс томилж өгнө үү гэсэн албан бичиг/
Барилга байгууламж ашиглалтад оруулах
Захирамж
Ирцийн бүртгэл
Хурлын тэмдэглэл
Саналын хуудас
Үүрэг даалгаврын биелэлт
Дүгнэлт, фото
Хөрөнгийг орлогодож авсан албан тоот
Хөрөнгийг орлогодож авсан баримт /няраваас/
Архивт баримт хүлээлгэн өгсөн жагсаалт
Гэрээ дүгнэсэн акт /Сангийн сайдын 282-ын 12-р хавсралт/
Гүйцэтгэлийн баримт
Магадлашгүй ажил

Акт
Төсөв
Фото
Хурлын тэмдэглэл

Санхүүжилт-1
Санхүүжилтийн хүсэлтийн маягт /Сангийн сайдын 282-ын 15-р хавсралт/
Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх барилга угсралтын ажлын санхүүжилтийн хүсэлтийн маягт /Сангийн сайдын 282-ын 7-р хавсралт/
Нэхэмжлэх

Зарлагын баримт
Санхүүжилтын мэдэгдэл /Сангийн сайдын 282/
Хяналтын хүснэгт /Сангийн сайдын 282/
Гүйцэтгэл-1

Гүйцэтгэл /Сангийн сайдын 282-ын 7,8-р хавсралт/
Зураг, төсөл зохиогчийн хяналтын зардлын гүйцэтгэлийн нэгдсэн акт/ Сангийн сайдын 282-ын 16-р хавсралт/
Төсөв
Фото


Улсын болон орон нутгийн хөрөнгөөр нийлүүлэх барааны

ажлын бичиг баримтын бүрдэл

Тоног төхөөрөмж хүлээн авах

Үнэлгээний хорооны бичиг баримт
Тушаал /Үнэлгээний хороо томилсон/
Үнэлгээний хорооны гишүүнээр ажиллахыг зөвшөөрсөн мэдүүлэг
Хурлын тэмдэглэл-1
Зарласан баримт/тендерийн бичиг баримт/
Хурлын тэмдэглэл-2
Нээсэн баримт
Дүгнэлт, тоот

Гэрээний баримт
Мэдэгдэл/ Гэрээ байгуулах болон татгалзсан/
Тушаал / Гэрээ байгуулах тухай/
Гэрээ
Ашиг сонирхол мэдүүлэг
Техникийн үзүүлэлт
Гэрээ сунгах тоот
Нэмэлт гэрээ
Гэрчилгээ, Тусгай зөвшөөрөл
Хурлын тэмдэглэл /Ажилд өөрчлөлт орсон бол/

Хүлээн авсан баримт
Тоот /Тухайн ААН-ын комисс томилж өгнө үү гэсэн албан бичиг/
Тушаал /Техникийн комисс томилсон/
Хурлын тэмдэглэл
Саналын хуудас
Хүлээж авсан акт /Сангийн сайдын 282-ын 11-р хавсралт/
Фото зураг
Хөрөнгө орлогодож авсан тоот /Байгууллагаас/
Хөрөнгийг орлогодож авсан баримт /няраваас/
Гэрээ дүгнэсэн акт /Сангийн сайдын 282-ын 12-р хавсралт/
Санхүүжилт хүссэн тоот/ ААН болон сум/
Санхүүжилт-1
Санхүүжилтийн хүсэлтийн маягт /Сангийн сайдын 282-ын 15-р хавсралт/
Архивт баримт бичиг хүлээлгэн өгсөн жагсаалт
Нэхэмжлэх
Зарлагын баримт
Санхүүжилтын мэдэгдэл /Сангийн сайдын 282/
Хяналтын хүснэгт /Сангийн сайдын 282/

 

Улсын болон орон нутгийн хөрөнгөөр зөвлөх үйлчилгээний

ажлын бичиг баримтын бүрдэл

Үнэлгээний хорооны бичиг баримт
Тушаал /Үнэлгээний хороо томилсон/
Үнэлгээний хорооны гишүүнээр ажиллахыг зөвшөөрсөн мэдүүлэг
Хурлын тэмдэглэл-1
Зарласан баримт/тендерийн бичиг баримт/
Хурлын тэмдэглэл-2
Нээсэн баримт
Дүгнэлт, тоот

Гэрээний баримт
Мэдэгдэл/ Гэрээ байгуулах болон татгалзсан/
Тушаал / Гэрээ байгуулах тухай/
Гэрээ
Ашиг сонирхол мэдүүлэг
Техникийн үзүүлэлт
Гэрээ сунгах тоот
Нэмэлт гэрээ
Гэрчилгээ, Тусгай зөвшөөрөл
Хурлын тэмдэглэл /Ажилд өөрчлөлт орсон бол/

Хүлээн авсан баримт
Тоот /Тухайн ААН-ын комисс томилж өгнө үү гэсэн албан бичиг/
Тушаал /Хүлээн авах комисс/
Хурлын тэмдэглэл
Саналын хуудас
Хүлээж авсан акт
Фото зураг
Гэрээ дүгнэсэн акт /Сангийн сайдын 282-ын 12-р хавсралт/
Санхүүжилт хүссэн тоот/ ААН болон сум/
Санхүүжилт-1
Санхүүжилтийн хүсэлтийн маягт /Сангийн сайдын 282-ын 15-р хавсралт/
Архивт баримт бичиг хүлээлгэн өгсөн жагсаалт
Нэхэмжлэх
Зарлагын баримт
Санхүүжилтын мэдэгдэл
Хяналтын хүснэгт /Сангийн сайдын 282-ын 5-р хавсралт /