Ил тод байдал

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчдын албан тушаалын тодорхойлолт


Засгийн газрын 2021 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн “Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тооны хязгаарыг тогтоох тухай” 377 дугаар тогтоол, 2023 оны 01 дүгээр сарын 04-ны өдрийн “”Журам заавар батлах тухай” 06 дугаар тогтоолын дагуу аймгийн ЗДТГ-ын бүтэц орон тоо шинэчлэгдэн батлагдлаа.


УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛ

АЛБАН ТУШААЛ АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛТ
1Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргаДэлгэрэнгүй үзэх
2 Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга дэлгэрэнгүй үзэх
3 Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга дэлгэрэнгүй үзэх
4 Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга дэлгэрэнгүй үзэх
5 Нийгмийн бодлогын хэлтсийн  дэлгэрэнгүй үзэх
6 Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга дэлгэрэнгүй үзэх
7 Хяналт, шинжилгээ-үнэлгээний хэлтсийн дарга дэлгэрэнгүй үзэх


ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛ


АЛБАН ТУШААЛ АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛТ
1 Гадаад харилцааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Албан тушаалын тодорхойлолтыг үзэх
2 Мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Албан тушаалын тодорхойлолтыг үзэх
3 Төрийн үйлчилгээ-Олон нийтийн мэдээллийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Албан тушаалын тодорхойлолтыг үзэх
4 Төсвийн орлого хариуцсан мэргэжилтэн Албан тушаалын тодорхойлолтыг үзэх
5 Эдийн засаг, төлөвлөлийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Албан тушаалын тодорхойлолтыг үзэх
6 Хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн Албан тушаалын тодорхойлолтыг үзэх
7 Худалдаа, үйлдвэрлэл үйлчилгээ, хоршооны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Албан тушаалын тодорхойлолтыг үзэх
8 Барилга, хот байгуулалт, дэд бүтцийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Албан тушаалын тодорхойлолтыг үзэх
9 Байгаль орчин, аялал жуулчлал, эрдэс баялаг, уул уурхайн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Албан тушаалын тодорхойлолтыг үзэх
10 Хүнс, хөдөө аж ахуйн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Албан тушаалын тодорхойлолтыг үзэх
11 Нутгийн удирдлагын байгууллагын шийдвэрийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан
ахлах мэргэжилтэн
Албан тушаалын тодорхойлолтыг үзэх
12 Хэтийн зорилт, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн
Албан тушаалын тодорхойлолтыг үзэх
13 Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, үндсэн чиглэл төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн
Албан тушаалын тодорхойлолтыг үзэх