Ил тод байдал

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН 2023 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТ ШИЙДВЭРЛЭЛТ

Энэ оны гуравдугаар улиралд Дундговь аймгийн хэмжээнд иргэдээс нийт 617 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт ирүүлснээс 550 өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг  шийдвэрлэж 89,1%-ийн гүйцэтгэлтэй одоогоор 67 өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт шийдвэрлэлтийн шатандаа байна.   Мэдээллийг дэлгэрэнгүйг үзэх