Ил тод байдал

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийг хүлээн авч барагдуулах, шийдвэрлэлтэд хяналт тавих, мэдээлэх журам

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хүлээн авах, бүртгэх, шилжүүлэх, шийдвэрлэх, үр дүн, явцын талаарх хариу мэдэгдэх, шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж, мэдээлэх тайлагнах үйл ажиллагааг аймгийн хэмжээнд зохицуулахад энэхүү журмын гол зорилго оршино.

Журмыг татаж үзнэ үү.