Ил тод байдал

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

2021 оны 6 дугаар сарын 25-ны байдлаар Дундговь аймгийн хэмжээнд: Иргэдээс нийт 17306 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт ирүүлснээс 16881 өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг  шийдвэрлэж 97,5%-ийн гүйцэтгэлтэй одоогоор 425 өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт шийдвэрлэлтийн шатандаа байна.