Ил тод байдал

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ГУРАВДУГААР УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

Энэ оны гуравдугаар улиралд Дундговь аймгийн хэмжээнд иргэдээс нийт 23073 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт ирүүлснээс 22867 өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг  шийдвэрлэж 99,1%-ийн гүйцэтгэлтэй одоогоор 206 өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт шийдвэрлэлтийн шатандаа байна.