Ил тод байдал

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН 2022 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ


2022 оны хагас жилийн байдлаар нийт 3332 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт ирүүлснээс 3128 өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж 93,9%-ийн гүйцэтгэлтэй одоогоор 204 өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт шийдвэрлэлтийн шатандаа байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл үзэх