Ил тод байдал

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

2022 оны жилийн эцсийн байдлаар Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар болон 15 сум, 17 агентлагт хандаж иргэдээс биеэр, цахимаар, утсаар, бичгээр, нийт 4823 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт ирүүлснээс 4784 өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж 99,1%-ийн гүйцэтгэлтэй одоогоор 39 өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт шийдвэрлэлтийн шатандаа байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл үзэх