Ил тод байдал

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН 2023 ОНЫ ХОЁРДУГААР УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТ ШИЙДВЭРЛЭЛТ

         2023 оны хоёрдугаар улиралд Дундговь аймгийн хэмжээнд иргэдээс нийт 1264 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт ирүүлснээс 1192 өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг  шийдвэрлэж 91,0 %-ийн гүйцэтгэлтэй одоогоор 72 өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт шийдвэрлэлтийн шатандаа байна. Тайлангийн дэлгэрэнгүйг үзэх