Ил тод байдал

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН 2023 ОНЫ ГУРАВДУГААР УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТ ШИЙДВЭРЛЭЛТ

2023 оны гуравдугаар улиралд Дундговь аймгийн хэмжээнд иргэдээс нийт 1960 өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт ирүүлснээс 1886 өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг  шийдвэрлэж 92.6%-ийн гүйцэтгэлтэй одоогоор 74 өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт шийдвэрлэлтийн шатандаа байна. 

Тайлангийн дэлгэрэнгүйг үзэх