Ил тод байдал

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН 2019.01.17-НЫ ӨДРИЙН ЗӨВЛӨМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ