Ил тод байдал

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2022 оны эхний хагас жилийн тайлан