Ил тод байдал

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2023 оны эхний хагас жилийн тайлан

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 5 зорилт, 21 арга хэмжээтэй төлөвлөн 89.5 хувийн гүйцэтгэлтэйгээр хэрэгжүүлэн ажиллав.files/editor/АЭҮАТАЙЛАН 2023.06.pdf