Ил тод байдал

Аймгийн ЗДТГ-ын Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын 2023 оны сүүлийн хагас жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын төрийн захиргааны албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын даргын 98 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан аргачлалын дагуу аймгийн ЗДТГ-ын даргын 2023 оны "Байгууллагын төрийн жинхэнэ албан хаагчдын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг үнэлж дүгнэх үнэлгээний баг томилох тухай"А/49 дүгээр тушаалаар байгуулсан үнэлгээний баг үнэлж дүгнэлээ.