ТАСЗӨВЛӨЛ

ОгнооНэр
092022-04-29Д.Отгонзулыг МХГ-ын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагчийн албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай
132022-04-29С.Отгонбаярыг Дэрэн сумын ЗДТГ-ын байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай
012022-04-29ХХҮГ-ын Цагаандэлгэр сумын хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
042022-04-29Р.Мөнхбатыг ГБХЗХГ-ын захиргаа, хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтний албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай
082022-04-29Н.Мөнгөнцэцэгийг МХГ-ын Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнсний хяналтын хэлтсийн даргын албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай
112022-04-29Н.Лхагва-Учралыг ГХБХБГ-ын Цагаандэлгэр сумын газрын даамлын албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай
012022-04-25Б.Индрааг ХХҮГ-ын хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтний албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай
212022-04-25Б.Долгоржавыг Сайхан-Овоо сумын нийгмийн даатгалын байцаагийн албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай
192022-04-25Ё.Даариймааг Нийгмийн даатгалын хэлтсийн сан хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай
152022-04-25Б.Ганчимэгийг Луус сумын ЗДТГ-ын даргын албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай
232022-04-25А.Бямбадоржийг Говь-Угтаал сумын МЭТ-ийн улсын байцаагчид нэр дэвшүүлэх тухай
102022-04-25Б.Буманбаатарыг БХБХБГ-ын хот байгуулалтын кадастр, зураг төсөл, магадлалын асуудал хариуцсан мэргэжилний албан тушаалд нэр дэвшүүлэх тухай
242022-04-25Б.Биндэрмааг Гурвансайхан сумын хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнд нэр дэвшүүлэх тухай
302020-07-07КОМИСС ТОМИЛОХ ТУХАЙ
292020-07-07ТӨМӨРТОГТОХЫГ НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
282020-07-07УУГАНДОРЖИЙГ НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
272020-07-07ЭНХМЭНДИЙГ НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
262020-07-07ЦАГААНЧУЛУУГ НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
252020-07-07ЛХАГВЫГ НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ
242020-07-07МӨНХ-ЭРДЭНИЙГ НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ТУХАЙ