Ил тод байдал

ОгнооНэр
2021-10-04Дэрэн сумын "Эрдэм шинжилгээ, туршилт үйлчилгээ" ОНӨААТҮГ-ын дарга Ч.Батболдын ХАСУМ хянуулсан дүгнэлт
2021-08-24Аймгийн Насан туршийн боловролын төвийн захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Д.Эрдэнэболдын ХАСУМ дүгнэлт
2021-08-20Аймгийн ЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Н.Түвшинжаргалын ХАСУМ дүгнэлт
2021-06-18ХЭЗХ-ийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Л.Баярсайханы ХАСУМ дүгнэлт
2021-05-07Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянасан дүгнэлт 2021-04-30, 05/4827
2021-03-22Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянасан тухай дүгнэлт -2021.03.11, 05/2710
2021-03-19Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянасан тухай дүгнэлт -2021.03.04, 05/2332
2021-03-19Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянасан тухай дүгнэлт -2021.03.10, 05/2679
2021-03-04Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянасан тухай дүгнэлт -2021.02.24, 05/1933
2021-03-04Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянасан тухай дүгнэлт -2021.02.25, 05/1974
2021-02-04Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянасан дүгнэлт -2021.01.22, 05/981
2021-01-14Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянасан дүгнэлт -2020.12.28, 05/14533
2021-01-05Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянасан дүгнэлт -2020.12.23, 05/14322
2021-01-05Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянасан дүгнэлт -2020.12.28, 05/14532
2020-12-10Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдээлгийг хянуулсан дүгнэлт -2020.12.04, 05/13469
2020-12-07Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдээлгийг хянуулсан дүгнэлт -2020.11.25-05/13075, 2020.11.27-05/13110
2020-12-01Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдээлгийг хянуулсан дүгнэлт -2020.11.19, 05/12853
2020-11-27Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдээлгийг хянуулсан дүгнэлт -2020.11.17, 05/12773
2020-11-27Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдээлгийг хянуулсан дүгнэлт -2020.11.12, 05/12757
2020-11-27Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдээлгийг хянуулсан дүгнэлт -2020.11.12, 05/12755