Баримт бичиг

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.2-т “Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг боловсруулахдаа үндэсний хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын саналыг авч, Засаг даргыг томилогдсоны дараах нэг сарын дотор багтаан боловсруулна.” гэсэн заалтыг үндэслэж, аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны  үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг боловсрууллаа.

Дундговь аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 6 бүлэг  19 чиглэл /салбар/-ийн хүрээнд  15 зорилго,  46 зорилт,  226 арга хэмжээг  төлөвлөн гаргалаа.


ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2024-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ

 ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

Их уншсан

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2023 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ХӨГЖЛИЙН 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ХӨГЖЛИЙН 2023 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2023 оны төлөвлөгөө

Дундговь аймгийн Стратеги төлөвлөгөө /2021-2024 он/

АЙМГИЙН СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2023 ОН

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ХӨГЖЛИЙН 2024 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ