Цагаандэлгэр сум

Дундговь аймаг

Баримт бичиг

2022 ОНЫ 2 ДУГААР УЛИРЛЫН ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ